Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – Detachering en Consultancy (“AV”) als gesteld hierin zijn van toepassing tussen U (de “Klant”) en Peter Zebra B.V. De Klant en Peter Zebra zullen tezamen gedefinieerd zijn als de “Partijen” of individueel “Partij”.

1 Algemeen & Definities

1.1. Peter Zebra zal werkzaamheden op het gebied van Detachering en/ of Consultancy (“Diensten”) verrichten voor de Klant, die de Diensten zal afnemen en betalen, onder de voorwaarden en bepalingen als gesteld in de AV en het Contract.

1.2. Definities:

“Algemene Bepalingen”

Het deel van deze AV dat betrekking heeft op ieder type overeenkomst, waar deze AV op van toepassing zijn;

“Bijzondere Bepalingen”

Het deel van deze AV dat betrekking heeft op een specifiek (onderdeel van) een overeenkomst waar deze AV op van toepassing zijn;

“Consultant“

Een natuurlijk persoon die de Diensten zal verrichten, zijnde een werknemer van Peter Zebra, een door Peter Zebra ingehuurde zelfstandige, of een door Peter Zebra ingehuurde werknemer van een derde partij;

“Consultancy”

Het geven van professioneel advies of uitvoeren van andere Diensten voor specifieke projecten of problemen, gerelateerd aan de specifieke kennis of specialisatie van medewerkers van of ingehuurde natuurlijke personen door Peter Zebra;

“Contract“

De Opdracht, met alle daarop toepasselijke overeenkomsten en de AV;

“Detachering”

Activiteiten uitgevoerd door medewerkers van of ingehuurde natuurlijke personen door Peter Zebra, in opdracht van en onder leiding en toezicht van de Klant;

“Fee“

De vergoeding betaalbaar door de Klant aan Peter Zebra voor de verrichting van de Diensten als nader gedetailleerd in de Opdracht;

“Klant”

De Partij die de Diensten van Peter Zebra zal afnemen en zich hiermee verbindt tot betaling, onder de voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in de AV en het Contract;

“Kwalificaties“

De (i) benodigde kennis, ervaring en (kennis) vaardigheden, (ii) de persoonlijkheid en sociale vaardigheden en (iii) de compliance vereisten als benodigd, dan wel gewenst door de Klant;

“Offreren”

Het indicatieve, niet-bindende proces van aanbieden van de Diensten;

“Opdracht“

De Diensten, Fee, tijdsduur van de Diensten en andere operationele en operationele elementen tot het verrichten van Diensten;

2 Onderwerp van de overeenkomst

2.1. Deze AV zijn van toepassing op alle Contracten, Opdrachten, aanbiedingen of enige communicatie daaromtrent met betrekking tot het uitlenen, uitzenden of detacheren van Consultants in dienst van of aangeboden door Peter Zebra of het verrichten van adviserende en uitvoerende werkzaamheden waarbij een bepaalde expertise vereist is door Peter Zebra bij de Klant.

2.2. In het geval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen van deze AV en de Bijzondere Bepalingen, prevaleren de Bijzondere Bepalingen.

2.3. Peter Zebra verwerpt uitdrukkelijk en expliciet de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant, dan wel een derde op een Contract (als gedefinieerd in artikel 1.2) of de onderhandeling daarvan. Enige algemene voorwaarden in de order of opdrachtbevestiging, factuur of ander document of correspondentie van de klant verstrekt aan Peter Zebra zijn niet van toepassing en hebben geen effect op het Contract of de onderhandeling daarvan.

3 Totstandkoming van het Contract

3.1. De informatie zoals weergegeven in offertes die door Peter Zebra of haar medewerkers zijn uitgebracht, is slechts indicatief en geenszins bindend. Prijzen en overige voorwaarden die zijn weergegeven zijn slechts bedoeld als vrijblijvende uitnodiging om in onderhandeling te treden en zijn geen aanbod in de juridische zin. Alle Contracten tussen Peter Zebra en haar Klanten dienen, aan de zijde van Peter Zebra, door daartoe bevoegde personen ondertekend te zijn.

3.2. Bij wederzijdse aanvaarding verbindt Peter Zebra zich om de werkzaamheden te verrichten als beschreven in de betreffende Opdracht en conform de condities van deze AV. De Klant verbindt zich hiermede tot betaling van de overeengekomen Fee. De Opdracht zal in beginsel door Partijen schriftelijk worden overeengekomen en in tweevoud worden ondertekend (“Opdrachtbevestiging”).

4 Duur

4.1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

4.2. Een Opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor;

 1. een vooraf vastgestelde periode, met een vooraf vastgestelde begin- en einddatum of;
 2. een vooraf bepaald einddoel of -resultaat, waarbij het behalen van het voorgenoemde einddoel of –resultaat de Opdracht doet eindigen of;
 3. een nader bepaalbare periode die in ieder geval de uiterste einddatum niet overschrijdt.

5 Beëindiging van de Opdracht

5.1. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en kan behoudens nadere bepalingen in deze AV en het Contract niet tussentijds worden opgezegd.

5.2. De Opdracht voor onbepaalde tijd of een nader bepaalbare periode kan door ieder der Partijen schriftelijk worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

5.3. Iedere Partij heeft in ieder geval het recht om de Opdracht met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat een Partij recht heeft op schadevergoeding indien;

 1. de andere Partij in staat van faillissement verkeert;
 2. de andere Partij voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of wordt verleend;
 3. (de onderneming van) de andere Partij wordt geliquideerd;
 4. de andere Partij haar verplichtingen uit het Contract tenminste 30 dagen niet nakomt vanwege overmacht;
 5. zich een situatie voordoet welke nader gespecificeerd kan worden in de Opdracht.

6 Fee en betaling

6.1. De overeengekomen prijs (Fee) staat vast gedurende de looptijd van een Opdracht. Indien de Klant aangeeft de Opdracht te willen verlengen heeft Peter Zebra het recht om opnieuw in onderhandeling te treden over de Fee. Het is Peter Zebra toegestaan om de Fee eenmaal per jaar aan te passen conform het CBS indexcijfer CAO lonen zakelijke dienstverlening per maand inclusief bijzondere beloningen, Totaal CAO sectoren.

6.2. De overeengekomen Fee is inclusief regulier woon-werkverkeer, tenzij anders overeengekomen, doch exclusief BTW of andere belastingen. Kosten voor door de Klant vereiste dienstreizen of ander werk-werkverkeer zitten niet inbegrepen in de Fee. Ook de tijd die een Consultant besteedt aan dergelijke reizen komt voor rekening van de Klant.

6.3. Behoudens situaties van overmacht, zoals nader omschreven in artikel 10 van deze AV, ligt de situatie dat er geen werkzaamheden uit kunnen worden gevoerd, evenals de afwezigheid van uit te voeren werkzaamheden in de risicosfeer van de Klant. De Klant behoudt in een dergelijke situatie de verplichting tot betaling van de afgesproken Fee en is niet bevoegd om de overeenkomst op te schorten. Daarbij is het niet van belang of gedurende deze periode een aanwezigheidsplicht op de Consultant rust.

6.4. De Klant is te allen tijde gehouden om de facturen die door Peter Zebra zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na ontvangst te betalen. Indien de factuur niet binnen deze periode is voldaan, is de Klant vanaf de dag volgend op de uiterste betaaldatum zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Bij verzuim van de Klant is Peter Zebra gerechtigd om de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt om tot inning van de Fee over te gaan.

7 Nakoming en aansprakelijkheid

7.1. De Diensten worden door Peter Zebra, dan wel de door haar beschikbaar gestelde Consultant, uitgevoerd in opdracht van en voor rekening en risico van de Klant. Tenzij vooraf uitdrukkelijk een voldoende specifiek te behalen resultaat is bepaald en schriftelijk overeengekomen, levert Peter Zebra een inspanningsverplichting en garandeert zij geen resultaat. Peter Zebra en haar Consultant zijn nimmer aansprakelijk voor (het niet behalen van) interne resultaatafspraken die bij een Klant gelden.

7.2. De Klant is aansprakelijk voor, en zal Peter Zebra vrijwaren tegen, alle schade en kosten die de Consultant lijdt in het kader van de uitoefeningen van zijn werkzaamheden, indien en voor zover de Klant en/of Peter Zebra hier aansprakelijk voor (zouden) zijn op grond van de wet, met in het bijzonder, doch niet beperkt tot, de bepalingen omtrent arbeidsomstandigheden en de werkgeversaansprakelijkheid zoals vastgelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (waaronder in ieder geval artikel 7:611 en artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek). Tevens is de Klant gehouden tot vergoeding van schade die een Consultant lijdt bij beschadiging of tenietgaan van een aan hem toebehorende zaak die in het kader van de Opdracht is gebruikt.

7.3. Peter Zebra’s aansprakelijkheid voor een incorrect of onvolledige uitvoering van werkzaamheden of het niet of onvolledig opleveren van resultaten is beperkt tot het repareren, herstellen, afmaken, opleveren of corrigeren van de werkzaamheden of resultaten.

7.4. Behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid en niettegenstaande artikel 7.3, is de aansprakelijkheid van Peter Zebra, zowel direct als onder vrijwaring, beperkt tot directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming tot een bedrag van EUR 1.000.000,- per gebeurtenis en tot EUR 2.500.000,- per jaar, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen wordt beschouwd als één en dezelfde gebeurtenis.

8 Omgeving van de Werkzaamheden en hulpmiddelen

8.1. De Klant garandeert dat;

 1. de omgeving c.q. werkplek (in de ruimste zin van het woord) bij de Klant, waar de werkzaamheden uitgevoerd worden en alle hulpmiddelen die redelijkerwijs nodig zijn en door de Klant ter beschikking zijn gesteld, ten minste voldoen aan de veiligheidseisen voortvloeiende uit artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en aan de eisen voortvloeiende uit de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden;
 2. alle hulpmiddelen die redelijkerwijs nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren, zoals IT-middelen en een eventuele toegangspas kosteloos aan de Consultant ter beschikking worden gesteld.

9 Geheimhouding

9.1. Peter Zebra en de Klant verplichten zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle informatie waarvan zij direct of indirect (schriftelijk en/of mondeling) kennis hebben genomen in het kader van de Opdracht. De informatie mag niet anders gebruikt worden dan voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

9.2. Beide Partijen zien er op toe dat deze vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze aan derden openbaar wordt gemaakt, tenzij, en alsdan voor zover, het verstrekken van deze informatie aan een derde noodzakelijk is voor het doel van de Opdracht of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

9.3. Het hiervoor bepaalde geldt zowel gedurende de looptijd van het Contract als tot 2 jaar na beëindiging hiervan.

10 Overmacht

10.1. Partijen worden (tijdelijk) niet gehouden aan het nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit het Contract indien dit (blijvend) onmogelijk wordt gemaakt, of de nakoming, gezien de daarmee gepaarde inspanningen en/of kosten, redelijkerwijs niet meer verwacht kan worden, als gevolg van overmacht. Ter verduidelijking; indien en voor zover Peter Zebra of de Consultant door overmacht niet in staat is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is de Klant ook niet gehouden om de Fee te betalen. De Klant blijft wel gehouden tot betaling van de door Peter Zebra reeds verrichte Diensten.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin één der Partijen niet kan voldoen aan één of meerdere verplichtingen uit het Contract als gevolg van een gebeurtenis die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid buiten haar invloedssfeer ligt. Het begrip overmacht omvat in ieder geval, maar is niet beperkt tot staking en ziekteverzuim van personeel, storm, brand, langdurige stroomstoring, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, cyber aanvallen, veranderende wetgeving en andere overheidsmaatregelen.

10.3. In het geval van ontbinding wegens overmacht, zoals geregeld in artikel 5.3.d van deze AV, zijn de Partijen elkaar over en weer geen schadevergoeding verschuldigd.

11 Niet-overname Consultant

11.1. Het is de Klant en de aan haar gelieerde vennootschappen tijdens de Opdracht – daaronder mede begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de Opdracht en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden

– niet toegestaan om met een Consultant een arbeidsovereenkomst aan te gaan of om een Consultant op grond van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten. De Klant is bij overtreding van artikel 11.1van deze AV een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Peter Zebra van EUR 50.000,- per overtreding, te vermeerderen met EUR 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetebepaling laat de mogelijkheid van Peter Zebra tot het vorderen van een schadevergoeding onverlet.

11.2. Het is de Klant en de aan haar gelieerde vennootschappen slechts onder voorwaarde van betaling van een vergoeding (zoals hierna omschreven in artikel 11.2) aan Peter Zebra toegestaan binnen achttien (18) maanden na afloop van de Opdracht, met een Consultant een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten. De omvang van deze vergoeding bedraagt ten minste het hogere bedrag van 30% van de totale Fee die – met betrekking tot de volledige duur van de Opdracht – door de Klant verschuldigd is ten aanzien van de betrokken Consultant of 30% van het laatste vaste jaarsalaris van de betrokken Consultant. De Klant is BTW verschuldigd over deze vergoeding. Deze vergoeding wordt tussen Peter Zebra en de Klant geacht een redelijke vergoeding te zijn als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs . Indien de Klant een Consultant wenst te benaderen, zal zij dit voorafgaand kenbaar maken bij Peter Zebra.

12 Data en Persoonsgegevens

12.1. Partijen verklaren dat zij bij de uitvoering van het Contract handelen met in achtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder. Partijen zijn beide aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden. De Klant vrijwaart Peter Zebra voor schade die Peter Zebra lijdt wegens het niet naleven van voornoemde wet- en regelgeving.

12.2. De Klant zal geen persoonsgegevens enerzijds verzoeken van Peter Zebra en anderzijds versturen aan Peter Zebra, die niet benodigd zijn voor de Diensten.

12.3. Indien de Diensten een verwerking van persoonsgegevens inhouden (onder de zeggenschap en instructie van de Klant), zal Peter Zebra als verwerker, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens die zijn verkregen van de Klant te beveiligen in de zin en in lijn van de AVG.

13 Audits

13.1. De Klant is gerechtigd onder voorwaarde van vooraankondiging, waarbij de Klant Peter Zebra een redelijke termijn biedt, een audit uit te voeren bij Peter Zebra. Audits vinden maximaal eenmaal per kalenderjaar plaats, tijdens de, voor Peter Zebra geldende, normale kantooruren.

13.2. De te maken kosten voor de uitvoering van de audit komen voor rekening van de Klant.

13.3. Voor zover Peter Zebra beschikt over een NEN 4400-certificaat, zullen eventuele periodieke WKA-verklaringen of accountantscontroles waar de Klant om verzoekt, worden vervangen door het aanleveren van een kopie van het NEN 4400-certificaat.

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op ieder Contract tussen Peter Zebra en haar Klanten is het Nederlands recht exclusief van toepassing.

14.2. In het geval van geschillen staat het – indien het middels voorafgaand overleg niet lukt tot overeenstemming te komen – ieder der Partijen vrij om zich tot de bevoegde rechter te wenden.

15 Slotbepaling

Indien een of meer bepalingen van deze AV nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze AV, Opdrachtbevestiging of andere overeenkomst die toeziet op de uitvoering van Peter Zebra en haar Klant. De bepaling die niet rechtsgeldig is of rechtens niet afdwingbaar is, zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen.


 

Bijzondere Bepalingen Detachering

 

16 De Consultant

16.1. Peter Zebra zal zorg dragen dat de Consultant voldoet en in ieder geval gedurende looptijd van de Opdracht blijft voldoen aan de Kwalificaties.

16.2. Peter Zebra garandeert dat de Consultant, indien door de klant een pre-employment screening wordt verlangd, binnen vier weken na indiensttreding bij Peter Zebra of in ieder geval binnen 2 weken na aanvang van de, in het Contract overeengekomen werkzaamheden, een pre-employment screening heeft doorlopen.

16.3. De Consultant voert de Opdracht uit naar instructie van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van juiste instructies en eventuele controle op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.

16.4. De inzet en werkzaamheden van de Consultant zijn beperkt tot hetgeen vooraf of na aanvang van de Opdracht in goed overleg tussen Peter Zebra en de Klant is afgesproken. Het doorlenen van de Consultant aan een derde partij of inzet in het buitenland is slechts mogelijk indien Peter Zebra hier schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

16.5. Indien de Consultant een zelfstandige betreft, zal Peter Zebra zorg dragen voor een zorgvuldige inhuur geborgd door een gedegen inhuurovereenkomst, waarbij de zelfstandige wordt beoordeeld op economische zelfstandigheid en ondernemerschap.

17 Uitvoering van het Contract voor Detachering

17.1. Voor Detachering worden de aard en inhoud van de Opdracht bepaald en omschreven door de Klant.

17.2. Partijen beogen de volgende elementen voor zover relevant in een Opdracht te omschrijven:

 1. de aard en inhoud van de werkzaamheden;
 2. de periode (startdatum en einddatum) en hoeveelheid uren van de werkzaamheden;
 3. de locatie waar de werkzaamheden normaliter wordt verricht;
 4. de naam van de door Peter Zebra in te zetten Consultant;
 5. de te betalen Fee en bijkomende kosten;
 6. mogelijke optie tot verlenging.

18 Vervanging

18.1. In de volgende situaties zal Peter Zebra zorgen voor vervanging van een Consultant.

 1. Indien de Klant gemotiveerd aangeeft de Diensten van een specifieke Consultant niet langer te verlangen treedt zij hierover in overleg met Peter Zebra. Indien na dit overleg door beide Partijen wordt besloten de Consultant van de Opdracht te halen zal Peter Zebra voor de Opdracht binnen 10 werkdagen een vervanger beschikbaar stellen. Deze vervanger zal ten minste voldoen aan dezelfde kwalificaties als de te vervangen medewerker, of in ieder geval over de kwalificaties beschikken die vooraf waren afgesproken. Het afgesproken tarief blijft hierbij gehandhaafd.
 2. Indien een Consultant naar verwachting voor langere tijd niet ingezet kan worden wegens ziekte, persoonlijke situaties of andere omstandigheden anders dan normaal verlof zal Peter Zebra op eigen initiatief een vervanger voorstellen.
 3. Indien de (arbeids)relatie tussen Peter Zebra en een Consultant gedurende een Opdracht beëindigt zal Peter Zebra op eigen initiatief een vervanger voorstellen.

19 Uren en registratie

19.1. De Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de controle en interne registratie van gewerkte uren door de Consultant.

19.2. Facturatie vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats op basis van urenstaten die door de Consultant zijn ingevuld en door de Klant uiterlijk binnen 3 werkdagen na afloop van de maand schriftelijk zijn geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de, door de Consultant aangeboden urenstaat, ligt vanaf het moment van accorderen bij de Klant.

19.3. Indien de Klant van de Consultant vergt dat er op een dag meer uren arbeid worden verricht dan afgesproken in de Opdracht, of buiten de afgesproken uren en dagen, zal Peter Zebra hiervoor een overwerktoeslag bovenop de afgesproken Fee in rekening brengen die gelijk is aan de overwerktoeslag die uitbetaald wordt aan het eigen personeel van de Klant. Deze toeslag zal in ieder geval niet lager zijn dan 25% over de eerste 2 overuren na een 8-urige werkdag en 50% vanaf het derde uur na een volledige 8-urige werkdag of tijdens weekenden en feestdagen.

19.4. Niet-gewerkte uren ten gevolge van ziekteverzuim, nationaal erkende feestdagen en/of verlof van de Consultant komen voor rekening van Peter Zebra en zullen niet aan de Klant worden doorbelast, tenzij anders overeengekomen. Daarnaast is de Klant gerechtigd om bij aanvang van de Opdracht of vóór 1 februari van ieder kalenderjaar maximaal 2 dagen per jaar aan te wijzen, waarop van de Consultant geen Diensten worden verlangd. Ook deze tijd zal door Peter Zebra niet aan de Klant worden doorbelast.

20 Intellectuele eigendom

20.1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Peter Zebra in het kader van de Opdracht voor Detachering geproduceerde gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documenten en de daarin vervatte informatie berusten bij Klant. Voor zover vereist zal Peter Zebra alle rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit de Opdracht overdragen aan de Klant.

21 Uitvoering van het Contract voor Consultancy

21.1. Voor Consultancy zullen Partijen gezamenlijk de werkzaamheden bepalen.

21.2. Partijen beogen de volgende elementen voor zover relevant in een Opdracht te omschrijven:

 1. de aard en inhoud van de werkzaamheden;
 2. de periode (startdatum en einddatum) of het te behalen resultaat, dan wel de te behalen resultaten;
 3. de te betalen Fee.

22 Intellectueel eigendom

22.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op door Peter Zebra zelfstandig ontwikkelde, dan wel in het kader van de Opdracht voor Consultancy ontwikkelde software, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tools, (reken)modellen, ontwerpen, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Peter Zebra, diens licentiegevers en/of diens leveranciers. De Klant verkrijgt uitsluitend het non-exclusieve recht tot gebruik van Peter Zebra IE als overeengekomen in een Opdracht of voortvloeiend uit die Opdracht. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Peter Zebra mag Peter Zebra IE op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, overgedragen, aan derden ter inzage of in sub-licentie worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

22.2. Indien de Klant in overtreding is van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de Klant aan Peter Zebra een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 50.000,- per overtreding en EUR 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van Peter Zebra om van de Klant een volledige schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

23 Acceptatie van de resultaten

23.1. Indien een Opdracht een duidelijk op te leveren resultaat, dan wel resultaten stelt, zal Peter Zebra dit resultaat/deze resultaten opleveren in de vorm en op de wijze als gesteld in de Opdracht. Indien de Klant niet binnen 1 maand na oplevering van het resultaat, dan wel resultaten, anders stelt, wordt verondersteld dat het resultaat, dan wel resultaten, correct is/zijn opgeleverd. Peter Zebra geeft geen garantie op de resultaten.

23.2. In geen geval is Peter Zebra aansprakelijk indien de Klant, dan wel een door de Klant ingeschakelde derde, wijzigingen aanbrengt aan de resultaten.

24 Fixed Fee

24.1. Indien Partijen een vaste prijs voor de Diensten overeenkomen gebaseerd op een te behalen resultaat (“Fixed Fee”), is deze Fixed Fee gebaseerd op een aantal veronderstellingen als gesteld door Peter Zebra in haar offerte, project initiatie document of andere correspondentie voorafgaand aan de dienstverlening, waaronder, maar niet limitatief, de veronderstelling dat bepaalde benodigde gegevens en andere input van de klant tijdig en volledig worden aangeleverd.

24.2. Partijen erkennen dat deze veronderstellingen de basis vormen van de Fixed Fee. Peter Zebra is gerechtigd de Fixed Fee aan te passen indien de veronderstellingen niet conform de verwachtingen blijken te zijn. Alsdan zal Peter Zebra de Klant een schriftelijk voorstel van een verandering van de Fixed Fee sturen met de onderbouwing van de toepasselijke veronderstelling.

24.3. Ieder verzoek op aanpassing van, dan wel aanvulling op de Diensten (“RFC”), is niet inbegrepen in de Fixed Fee. De vergoeding hiervoor zal separaat worden overeengekomen en in rekening gebracht.